Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

30/01/2019 1000 Lượt xem

Theo thông tin yêu cầu của cổ đông Bùi Anh Tuấn về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài với thông tin cụ thể như sau:

- Họ và tên người sở hữu: BÙI ANH TUẤN

- Số đăng ký sở hữu: 145040039, ngày cấp: 18/03/1998, tại Hà Nội.

- Số lượng cổ phần sở hữu trên sổ: 335 cổ phần.

- Địa chỉ: P51 C5 TT Đại học Tổng hợp Thanh Xuân, Hà Nội.

Ai nhặt được Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Bùi Anh Tuấn nêu trên hoặc biết thông tin về Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần nói trên, vui lòng xin liên hệ với cổ đông theo địa chỉ đã cung cấp hoặc báo bộ phận quản lý cổ đông Công ty (số điện thoại 0243.584.0905, số máy lẻ 3383).

Sau 15 ngày kể từ ngày thông tin này được công bố rộng rãi trên trang web của Công ty hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng khác mà không có thông tin phản hồi từ bên ngoài thì Công ty xác nhận việc thất lạc Chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Bùi Anh Tuấn nêu trên và tiến hành các thủ tục tiếp theo, cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông theo đúng quy định.

Ngày công bố: 30/01/2019

Trân trọng cảm ơn! 

Tag :


Liên kết ngoài